NASZE POCZĄTKI

Gmina Puck zrealizowała projekt pn. „Maluch w żłobku, mama w pracy!” – zwiększenie zatrudnienia mieszkańców Gminy Puck opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie Żłobka Samorządowego w Starzynie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3.

Numer projektu: RPPM.05.03.00-22-0011/8

Okres realizacji projektu: grudzień 2018 – październik 2020

Celem projektu było:  zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3.

Wsparcie realizowane w ramach projektu skierowane było do mieszkańców gminy Puck,
w tym do 35 osób (33 kobiet i 2 mężczyzn):

  • Osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osób które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopach wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy  (14 osób)
  • pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (21 osób)

Działania realizowane w ramach projektu:

  • Utworzenie żłobka samorządowego w Gminie Puck – przeprowadzenie prac adaptacyjnych w celem utworzenia 35 nowych miejsc opieki na dziećmi do lat 3
  • Zakup i montaż wyposażenia
  • Rekrutacja personelu
  • Rekrutacja uczestników projektu
  • Funkcjonowanie 35 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 

Efekty realizacji projektu:

  • utworzenie 35 nowych miejsc dla dzieci w wieku do lat 3
  • powrót na rynek pracy lub utrzymanie zatrudnienia wśród 35 mieszkańców gminy Puck 

Wartość projektu: 971 904, 45 PLN

Wysokość dofinansowania: 826 118,78 PLN

Wkład własny: 145 785,67 PLN